Doru-Alexandru Jijian

Head of Solution Engineering @SAPShare

Doru-Alexandru Jijian